Header ganj2 logo

برگ تایید هیئت داوران/صورت‌جلسه (به زبان فارسی)


برگ تأیید هیئت داوران/ صورت‌جلسه دفاع، مجوزی برای پایان تحصیل دانشجو و دانش‌آموختگی وی است. نوشتن رایانامه سازمانی برای اعضای هیئت داوران (به‌جز نماینده تحصیلات تکمیلی) در برگ تأیید هیئت داوران/ صورت‌جلسه دفاع الزامی است. اصل این صفحه باید اسکن شود و در متن اصلیِ پارسا قرار گیرد. در شکل ۲-۶، نمونه‌ای از برگ تأیید هیئت داوران/ صورت‌جلسه دفاع آمده است. پشت این صفحه سفید است.