Header ganj2 logo

برگ اصالت و مالکیت اثر


در این برگ، دانش‌آموخته گواهی می‌دهد که پارسا، دستاورد کار و پژوهش خود او است و هر‌گونه استفاده از آن تنها با اجازه مؤسسه محل تحصیل وی شدنی است. نمونه‌ای از این برگ در شکل ۲-۵ آمده است. در این برگ به‌جای نوشته‌های زیرخط‌دار [1] باید نوشته‌های درست بر پایه نام دانش‌آموخته، مقطع، نام استادان، نام مؤسسه و مانند آن‌ها نوشته شوند. اصل این صفحه باید اسکن [2] شود و در متن اصلیِ پارسا قرار گیرد. این برگ پشت صفحه عنوان می‌آید.

 

[1] Underline

[2] Scan