Header ganj2 logo

روی جلد به زبان فارسی


اجزای روی جلد به زبان فارسی با قلم پررنگ [1] بی‌زر [2] از بالا تا پایین آن به‌ترتیب زیر هستند (شکل 2-۲). حاشیه‌های روی جلد مانند حاشیه‌های صفحه‌های سمت چپ متن اصلی است (نگاه کنید به حاشیه‌بندی صفحه‌ها). فاصله میان اجزای روی جلد بسته به اندازه آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در یک صفحه جا بگیرند. از این رو می‌توان اندازه قلم‌ها را نیز از آنچه در اینجا آمده است، کاهش داد.

 1. نشان مؤسسه (با پهنای دو سانتی‌متر)؛
 2. نام مؤسسه (با اندازه ۱1)؛
 3. نام دانشکده یا پژوهشکده (با اندازه ۱0)؛
 4. نوشته «پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری رشته ... گرایش ...» (با اندازه ۱0)؛
 5. عنوان پارسا (با اندازه 20)؛
 6. واژه «نگارش» (با اندازه ۱0)؛
 7. نام و نام خانوادگی دانش‌آموخته (با اندازه ۱2)؛
 8. نوشته «استاد/ استادان راهنما» (با اندازه ۱0)؛
 9. نام و نام خانوادگی استاد/ استادان راهنما (با اندازه ۱2)؛
 10. نوشته «استاد/ استادان مشاور» (با اندازه ۱0)؛
 11. نام و نام خانوادگی استاد/ استادان مشاور (با اندازه ۱2)؛
 12. ماه و سال (ماه و سال دفاع موفقیت‌آمیز از پارسا با اندازه ۱0).

 


[1] Bold

[2] B Zar