Header ganj2 logo

برگ تأیید هیئت داوران/ صورت‌جلسه دفاع (به زبان انگلیسی)


برگ تأیید هیئت داوران/ صورت‌جلسه دفاع به زبان انگلیسی (شکل 2-8) ، همانند نمونه آن به زبان فارسی است که باید اسکن و در متن اصلی پارسا آورده شود.