Header ganj2 logo

فهرست شکل‌ها‌/ تصویرها/ عکس ها/ نقشه‌ها (اگر باشد)


شکل‌ها‌/ تصویرها/ عکس‌ها/ نقشه‌ها ابزارهایی هستند که اطلاعات را به شکل تصویری به خواننده ارائه می‌کنند و اگر در متن پارسا آمده باشند، عنوان و شماره صفحه آن‌ها، به ترتیب در فهرست هر یک می‌آیند.