Header ganj2 logo

کیفیت چاپ


گزارش باید پررنگ و با کیفیت خوب چاپ شود، به‌گونه‌ای که نوشته‌ها و به‌ویژه جدول‌ها، نمودارها، تصویرها و شکل‌ها روشن باشند.