Header ganj2 logo

فاصله‌گذاری و تورفتگی


فاصله میان خط‌ها [1] در همه متن باید یک باشد. فاصله سرنویس [2]ها با بند پیشین باید
12 «پی‌تی» 
[3] باشد. تورفتگی سطر نخست در همه بندهای متن اصلی باید دست‌ کم نیم سانتی‌متر باشد. نمونه این‌گونه فاصله‌گذاری و تورفتگی را می‌توان در شکل‌ ۳-۲ دید. بهتر است صفحه نخست نوشتار هر فصل با دو سطر فاصله از بالا آغاز شود.

 


[1] Line spacing

[2] Heading

[3] pt (point)واحد اندازه‌گیری در گزینة «پارگراف» واژه‌پرداز «ورد» برای پیش و پس از هر بند