Header ganj2 logo

عنوان‌گذاری جدول‌ها/ نمودارها/ شکل‌ها/ تصویرها


عنوان جدول‌ها در بالای آن (وسط‌چین) و عنوان نمودارها/ شکل‌ها/ تصویرها در پایین آن (وسط‌چین) نوشته می‌شود. فاصله عنوان جدول تا خط پیش از آن و عنوان شکل تا خط پس از آن باید شش «پی‌تی» باشد. اگر جدول/ نمودار/ شکل/ تصویر از منبع دیگری گرفته شده باشد، باید به آن منبع در پرانتز و پس از عنوان استناد شود. بهتر است توضیح جدول‌ها/ نمودارها/ شکل‌ها/ تصویرها پیش از آن‌ها بیاید تا بهتر فهمیده شوند.